Christos i popy

Kristus a popi

 

Kristus byl komunisticky filosof, který šířil myšlenky sociální rovnosti mezi chudým lidem v Palestině. Jeho dvanáct apoštolů bylo propagátory těchto myšlenek.

Jako sám Kristus byl tesařem, patřili i oni k chudým rolníkům a rybářům a byli představiteli Kristovy palestinské komuny.

Ideje sociální rovnosti uložili do evangelia, z jehož rozboru jasně vyplývá, že Kristus byl dobře obeznámen s filosofií Lao Tse a Konfucia, představitelů historického východního komunismu.

Kristus pracoval nejen na sociálním, ale i na politickém převratu v Palestině.

Palestinský proletariát trpěl v té době nejen pod vládou římského imperialismu, nýbrž i pod jhem bohatých židovských farizeů, kteří s římskými imperialisty spolupracovali.

Kristus miloval utlačovaný chudý lid své země a nenáviděl boháče a vládu. Vedl lid k povstání.

Řekl: „Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.“ (Ev. sv. Matouše, 10, 34.)

Ozbrojené povstání palestinské chudiny proti boháčům skončilo neúspěšně.

Vůdce revolucionářů, Kristus, byl zajat jeruzalémskými vládci a odsouzen na smrt. Rozsudek byl vykonán ukřižováním filosofa komunisty.

Kristovy ideje přinesli jeho žáci do Říma. Jeho slova o rovnosti všech našla úrodnou půdu mezi chudinou starého Říma, mezi těmi trpícími, hladovějícími lidmi, mezi otroky římské buržoazie.

Řím usiloval o nadvládu nad celým světem, a chudina, vychovaná Kristovými revolučními idejemi, stála římským césarům v cestě.

Všichni, kdo chtěli podle Kristova učení skoncovat s válkami a žít v duchu evangelia, byli předhozeni do arény šelmám.

Slovo křesťan znamenalo tehdy revolucionář. Víra v bratrství a rovnost se šířila a našla tisíce mučedníků.

Křesťanství nebylo církví, byla to komuna věřících v revoluční ideály Krista-člověka.

Z Krista-boha a z křesťanství vytvořili kněží vládnoucí církev a ze všech sil se snažili, aby revoluční tendence evangelia ztratila svou moc.

Z evangelia revoluce udělali evangelium otroctví. Z Krista revolucionáře dokázali udělat ubohého, pokorného boha, jeho revoluční odkaz změnili v odkaz pasivity a podřízenosti vládnoucím třídám.

Zatemnili vědomí těch, kdo věřili v Kristovy ideály, a nakonec namluvili křesťanstvu, že pravá je pouze ta víra, kterou hlásají oni, a že ve věcech víry se má člověk řídit nikoli slovy Kristovými, ale pokyny jeho zástupců a kněží.

Z toho vysvítá, proč komunistické tendence Kristova evangelia nezvítězily v životě křesťanské společnosti a proč ve všech křesťanských vyznáních víry, která nám předkládá pravoslavná církev, spatřujeme pouze podvod, těžké tmářství, klamání, lež a přetvářku.

Popi byli vždy osobami spjatými se státem, nejvěrnějšími poddanými všech carů, svatou policií, jak je nazval Voltaire.

Z Kristovy komuny udělali hloupé stádo - stádo dojných krav.

Popi vždy hlásali, že ke spáse je zapotřebí peněžitých prostředků, a to nemalých.

Vykládali o dvou šartách, které chudá vdova vložila do pokladnice (Marek, 12, 42 - 44).

Rozdíl byl pouze v tom, že vdova dala poslední peníz, zatímco oni brali od chudých vdov za pohřbení muže poslední slepici.

Z evangelia si vzali to, co mohlo přinášet prospěch jejich kapse.

Slova „Neboť jsem lačněl, a dali jste mi jisti; žíznil jsem, a dali jste mi piti; nah jsem byl, a přioděli jste mne“ (Matouš, 25, 35 - 36) si vyložili tak, že je lid musí dobře krmit za jejich čáry a klamání.

Vyžadovali od každého, aby je ctil jako svaté, a sami žili bez sebemenších mravních zásad, požadovali od druhých lásku, avšak ty, kdož jim nevěřili, pálili na hranici nebo zavírali do klášterů a žalářů.

Kněží vždycky podporovali vládu mocných a bohatých, v zájmu svých kapes byli vždy a všude proti revoluci.

Slova evangelia „Neboť kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu Kristově, tuť on bude uprostřed,nich“ chápou tak, že při takové schůzce je nezbytně nutné vést agitaci proti sovětské vládě a revoluci.

Kristova slova „Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám“ chápali tak, že je třeba ozbrojit kulaky, postavit na zvonici kulomet a střílet po výboru chudiny.

Kněží namlouvali lidem, aby hledali útěchu pouze v utrpení, pokoře, hladu a ve vidině nebeské odměny.

Duchovní odváděli lid od starostí o pozemský blahobyt, bránili mu poznat, že má právo bojovat za lepší život na zemi.

Kněží nemohou Kristovi nikdy zapomenout, že je vyhnal z chrámu, a proto vše dobré v evangeliu překroutili.

Kristus usvědčoval boháče z nečitelnosti, kněží s nimi všude drží. Kristus usvědčoval vládce z páchání bezpráví a křivd, kněží se za ně vždy staví. Kristus hovořil o utlačování chudáků, vdov a sirotků, popi se modlili za vítězství ve válce, která v Rusku nadělala milióny vdov a sirotků.

Kněží hlásali, že vláda je ustanovení boží, které má správný cíl - bojovat proti zlu a podporovat v lidském životě dobro a pravdu, jak je psáno v evangeliu.

Vládou, která podporuje dobro a pravdu, je teď také vláda sovětů. Povězte mi, popi a kněží, proč teď nehlásáte: „Musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí“? (Epišt. sv. Petra 2, 13-18, Epišt. sv. Pavla k Římanům, 13.)

Řekněte mi, vy bando kořistnických podvodníků, proč teď všude podporujete kontrarevoluci a nepodřizujete se vládě sovětů?

Váš svět je světem otroctví.

Vaše náboženství - náboženství kapsy a kontrarevoluce - dožívá své poslední dny.

S vámi je třeba jednat nemilosrdně. Budete muset poctivě pracovat jako apoštolově rybáři ve staré Palestině, a lidu řekneme: „Nikdy nevěřte popům a nic jim nedávejte.“

Sundejte své kříže, kněží, Kristus byl revolucionář a vy jste kontrarevolucionáři!