Chalute

Črta z Haliče

 

 Již zhasli v domě Hammelově sedmiramenný svícen, který stál na stole a den klidu sabaoth, den sobotní, schýlil se ke konci a všude, kde bydlí v Zapustně městečku židé, zhasínali též sedmiramenný, neboť již zjevila se a svítila večernice.

Otec Hammelů rodiny, starý Lamech Hammel, svlékl si rituelní roucho, kožich s koží beránčí a s hlavy sňal rodinnou památku, beranici obřadní, zvanou v žargonu polských židů „koul“, poručil své černooké dceři Zaře, aby donesla mu malou kulatou čepičku černou, zvolal na rozloučenou se dnem sabaoth třikrát „Eli, Bože,“ a poručil nato s tváří neobyčejně vážnou své ženě, hladce oholené, aby přinesla mu tu nejlepší kmínku, panskou, z jejich krámu, nalila petroleje do lampy s hořákem kulatým, kterou toliko jako ozdobu měli postavenou na skříni a nedbaje údivu své dcery a ženy, sám zapálil slavnostní lampu, povytáhnuv proti všem zásadám o šetrnosti knot hodně vysoko a aby údiv byl ještě větší, rozkázal Zaře, by rychle upravila sekanou pečeni z hovězího masa „košer“, pečeni „nithar“.

Vydav tyto rozkazy, namazal si prošedivělé pramínky pejzů olejem a vyzval dceru, aby vzala si ten živůtek darovaný strýcem Thondem, který nosí jen o velkých svátcích, též aby si vzala sukni hedvábnou. A žena ať vezme šátek na hlavu a na krk ať připne brož, kterou zastavil u nich jeden ze sedláků.

„Čekám hosty.“

„Koho čekáš?“

„Přijde starý Ramoth se synem Šalamounem, Zaro, a s nimi Besem, strýc Ramothův...“

„A proč, Lamechu?“

„Neptej se, stará, uvidíš. Ne nadarmo pálíme petrolej, děláme nithar a přinesla jsi z krámu panskou kmínku. Placky k pečeni máš?“

„Mám.“

„Což upražit trochu ječmene, jí ho rád a přežvykuje Besem i starý Ramoth. Též cibuli přines, tu malou, namodralou... Budou zde co nevidět.“

Nithar, pečeně dělaná na česneku, pekla se a škvířila na kamnech, vydávajíc příjemnou vůni, Zara v hedvábné sukni a jemném živůtku vypadala roztomile, kdežto paní Hammelová hleděla se vzrůstajícím neklidem na Lamecha, zdali se nezbláznil.

Konečně hosté vstoupili do jizby. Ramoth starý, Šalamoun a strýc Besem, v dobré náladě, jak vidět bylo z jich obličeje a cítit po zápachu vodky, který se rozprostřel, když pozdravili a dle zvyku poptali se na zdraví hlavy rodiny.

„Dalo mně to dosti práce,“ zašeptal Ramoth do ucha Hammelovi, „mnoho práce, než jsme Šalamouna, mou krásu, dostali sem. Trochu jsme ho opili.“

Bylo vidět, že je Šalamoun v růžovém rozmaru. Odkryl pokličku na pánvi a vykládal, že rabínovi bolí zuby, že starosta Jaš, pan Jaš Šwiacki, z jejich městečka, ze Zapustny, z našeho městečka, poradil rabimu, aby udělal kříž, pak že ho zuby přestanou bolet a že rabínovi zlostí nad tou bezbožnou řečí zuby přestaly bolet, ale že se zapřisáhl, jak všude bude u svých souvěrců prosit, aby panu Šwiackému nedali nic na dluh a že tedy ať to ví ona, Zara Hammelová, kdyby poslal k nim do krámu pro něco na dluh.

Posadili se ke stolu a když Lamech nalil do kalíšků svou nejlepší kmínku, rozpředla se zábava, velmi nucená ze strany starých, ale zato velmi rozmarná ze strany mladého Šalamouna Ramotha.

„Nikdy bych se neženil,“ křičel vesele, „nač žena, k čemu? K zlosti...“

Podívali se staří smutně na sebe.

Zatím přinesli již nithar, cibuli, placky a pražený ječmen, Zara i Hammelová přisedly též ke stolu a přestalo se mluvit, poněvadž se horlivě jedlo.

Šalamoun žertoval tím způsobem, že házel pražený ječmen svému strýci do omáčky, který klidně ho chroupal nedávaje na sobě znát žádného rozčilení.

Hammelová s údivem sledovala podivné pohledy, které si vyměňovali mezi sebou Lamech a starý Ramoth Besem, kdykoliv Šalamoun naráz vypil kalíšek kmínky, a zaslechla též s údivem tichou poznámku Besemovu: „Ještě není v pravé náladě, třeba mu nalít.“

Když se stolu bylo sklizeno a opět všichni seděli kolem, majíce před sebou kalíšky, nevyjímaje ani žen, vyměněny byly s Ramothem Besemem a Lamechem nové významné pohledy a tu Lamech Hammel ujal se slova:

„Nuže, řekni, příteli Ramothe, kterého si vážím, i ty, příteli Reseme, kterého ctím, jaká příčina je dnešní vaší návštěvy, opovězené dnes odpůldne na den sabaoth, na šťastný den v synagóze?“

Starý Ramoth zatáhl si vážně za dlouhou černou bradu a pravil, ukazuje na Šalamouna: „Zde má krása, Šalamoun, rád by požádal o ruku tvé rozkošné Zary.“

„Já, já,“ koktal Šalamoun, „já že bych rád, ne, ne, nechci se ženit.“

„Jest na rozpacích,“ mluvil Besem, přerušuje ho, „mladý je, nezkušený, má strach. Říkal nám...“

„Nic jsem neříkal,“ odporoval ustrašený Šalamoun, „já ženit, nikdy, máme dost příkladů, doma to vidím.“

„Je nesmělý,“ vykládal dál starý Ramoth, „líbeznou tvou dceru miluje...“

„Křesťanský prorok Ježíš,“ koktal Šalamoun, „když visel na kříži, vzdychl: Eli, lama zabachtani, Bože, proč jsi mne opustil?“ Napil se rychle a vyrazil ze sebe: „Eli, lama zabachtani?“

Vtom cosi zasyčelo a cylindr na lampě praskl, rozlétly se kusy skla a světlo zhaslo...

„Chalute!“ vykřikl Šalamoun a již zde bylo to slovo, které znamená strach, špatné znamení a neštěstí.

„Znamení, chalute,“ opakoval po něm Besem a z úst všech zaznělo: „Chalute, chalute!“

„Sám Jehova si toho nepřeje,“ řekl ve tmě zbožným hlasem Lamech a když se rozsvítila malá petrolejová lampa, dopili zaraženě kmínku a odcházeli v tklivé náladě mysterické.

Zara Hammelová vzala si potom zanedlouho mladého ševce Josua Barema a nakládala s ním, jak věděla celá židovská obec náboženská v Zapustně, velmi špatně. Měl za svobodna Josue Barem velmi krásné husté pejzy a po svatbě řídly mu a krátily se v tom poměru, jak mu je Zara trhala.

A jednou před synagógou, když přišla na to řeč, obrátil se Šalamoun Ramoth k rabínovi: „Rabi,“ řekl tajemně, „už měl jsem si vzít Zaru, kdyby nebylo toho chalute. Rabi, křesťané se nám smějí, že strachy prskáme, ale kdybych byl tenkrát nepoprskal ten cylindr, kde by byly mé pejzy? Chalute, rabi, šťastné chalute...“

A Šalamoun Ramoth spokojeně se usmál...