Čem bolen apparat ekspedicii

 

[Čím trpí aparát expedice]

 

V článku „Jak distribuujeme literaturu“ otištěném v Pravdě píše soudruh Preobraženskij: „Máme nedostatek papíru a literaturu pro dělníky a rolníky vydáváme ve velmi omezeném nákladu. Zdálo by se, že v takové situaci musíme literaturu rozdělovat co nejúčinněji, a zatím je tomu právě naopak.“

Totéž lze říci o distribuci v armádě. Každému, kdo sleduje práci expedice i rozdělování literatury přímo u jednotek, je jasné, že expediční aparát postrádá organizaci, a to i teď, kdy se armáda zastavila a je nejvhodnější chvíle, aby se expedice rozběhla naplno a zlikvidovala všechny nedostatky z minulého období, kdy armáda postupovala, kdy se neustále měnilo postavení linií, a kdy tedy o správném rozdělování a dodávání literatury k jednotkám nemohla být dost dobře řeč.

Hlavním zlem je v současné době šablonovitost.

Expedice je součástí zásobovacího oddílu a s literaturou se zachází jako s proviantem.

Neexistuje žádné ideologické třídění. Všechno je šablona. Na muže u jednotky připadá tolik a tolik.

Expedice nebere v úvahu ani politické složení jednotky, ani potřebu stranické organizace, ani gramotnost, ani hlad po četbě.

Armádní expedice nemá spojení s aparátem expedice u útvarů a naopak.

Zářným dokladem toho je náčelník expedice divizní politické správy, umístěné v jednom městě s politickou správou armády, který ani jednou nebyl v expedici armádní politické správy.

Expedice armádní politické správy není ve spojení s administrativou železnice, takže mnozí náčelníci stanice, jako např. ve stanici Michajlovo nebo Utulik, odmítají přepravovat knihy.

O nic lépe to nevypadá ani s některými agitačními středisky, jako např. ve stanici Tajga, kde není nikdy nikdo, aby zásilku převzal.

V Kansku leží zásilka knih několik dní, a přestože tam stojí několik oddílů, nikoho si pro knihy neposílají.

Spojení s oddíly je prabídné a mnohé se k literatuře staví lhostejně.

Expedice nemá ponětí o rozmístění oddílů a stává se, že se knihy honí sem tam po trati.

Ještě donedávna dostávaly jednotky v oblasti stanice Tajga literaturu z ústřední expedice armádní politické správy v Irkutsku, ačkoliv přímo u nosu v Novonikolajevsku mají oddělení naší expedice, a tak do Tajgy přicházela literatura s dvanáctidenním zpožděním. Nejsmutnější kapitolou je pak rozdělování literatury u jednotek. Stranická literatura se dostává k lidem, kteří ji velice málo potřebují - k bezpartijním ve štábních jednotkách; jen v nepatrném množství přijde mezi gramotné řadové krasnoarmějce a do stranických skupin, kde by mohla být široce využita. Zvlášť chmurný osud mají ústřední deníky ve štábech a na velitelstvích. Bezpartijní „kancelářské krysy“ jich používají k balení proviantu.

Ústředí píše a tiskne, jak říká soudruh Preobraženskij, pro masy pracujících, které touží po vědomostech, avšak literatura na místo určení nedochází.

Zcela oprávněně žádá soudruh Preobraženskij, aby ti, kdož svou nedbalostí berou pracujícím masám literaturu, byli postaveni před soud.

Tuto pohrůžku musíme v armádě proměnit ve skutečnost, a také to uděláme.

Potrestání nesvědomitých požíračů literatury je zárukou ozdravění expedice u jednotek. Stranické skupiny musí bedlivě sledovat, kdo literaturu dostává, kolik jí dodává expedice armádní politické správy a kolik jí přichází k jednotce.

Literatura nesmí nikde trčet, musí být v pohybu. Na druhé straně pak armádní expedice musí vést a řídit práci expedičního aparátu v oddílech, musí instruovat, být s oddíly v živém styku a musí práci kontrolovat. Zlepšení a reorganizace expediční základny armádní politické správy se musí plně projevit i v zlepšení expedice u jednotek.

Ústřední expedice armádní politické správy se musí zbavit šablony, nesmí být mrtvým výkazem cifer. Musí disponovat nejen přesnými údaji o počtu a rozmístění oddílů, ale hlavně musí vědět, jak tam vypadá politická a kulturně osvětová práce.

Musí brát v úvahu stupeň politického vzdělání i třídní složení krasnoarmějců v každém oddílu a podle toho si vypracovat křivku dodávání literatury.

Informační, organizační a kulturně osvětové oddělení armádní politické správy musí dodat expedici materiál a donutit ji, aby šla cestou, kterou určuje rozhodujícím způsobem živá potřeba, a ne mrtvé cifry.

Totéž musí ovšem sama vyžadovat u jednotek.