Ferdinand princ Lobkovic

 

 

Nejvyšší maršálek zemský Ferdinand princ Lobkovic narodil se na Svět v létu Páně 1850 osmecítmého dne měsíce října.

Jeho rodiče oba byli vysoce urození a slavní, neb jeho otec měl vinárnu na Menším Městě Pražském a oplýval dary Ducha Svatého. Jeho pak paní mater byla Johana, kteráž když s ním pracovala k porodu, utekla se k pomoci svatého Františka Serafínského a zaslíbila děťátko Světci a tak dali mu jméno Ferdinand.

Porozen byv v posvěcený pátek, prospíval všemi dary a moudrostmi a praví se, že při jeho rození podivná znamení na zemi i na nebi se děla, obloha že se otevřela a ve vsi Dolních Beřkovicích že se vepř ve chlívku utrhl a třikráte zachrochtal.

Když pak léta Páně přišli jsou Prajzové do Čech, tu malý princ Krista Pána řízením od mordéřské ruky Prajzů byl zachráněn, neb byv teprve patnáct let, Císaři Pánu neráčil sloužiti. V sedmnácti letech, maje rozumu dosti a přijda tak k dospělým létům, po neplechách neběhal, nýbrž své outlé tělo bděním, modlením, posty zkrocoval a v kázni držel, velice v nelibosti měkké, patrné peřiny měl a tak činil až do dvoumecítma let, když Císaři Pánu sloužil, ani ho v noci začasté místo na měkkém loži na koberci na zemi prostřeném nacházeli, neb na tvrdé zemi.

Toho času nalezl potěšení v panně Amálii a s tou při chválení Pána Boha zůstával a s ní s potěšením Ducha Svatého obcoval. Slouživ císaři vojenskou důstojností oplýval a jsa z rodičů urozených za dvě léta při své dokonalosti majorem se stal a v té žoldnéřské hodnosti do zálohy vstoupiv, chovu dobytka věnovati se ráčil a spravoval pak své statky Beřkovice, Citov, Vintířov a Poláky s tak velikou péčí, že jeho dobrá pověst a svaté obcování daleko široko se rozhlásilo a víno jeho beřkovické takové slávy a chvály jest dosáhlo, že roku 1908 největším zemským maršálkem jest zvolen, kdež snažně evangelického přikázání následuje a všechno, což má, prodává a 16 000 korun úřadovného ročních s velikým chvalořečením stranou ukládá, nehýřiv a nemravných činů se vystříhaje a s obžerci obecenství.

A vypravují o něm, že on ejhle jednu ponožku červenobílou a druhou černou a žlutou nosí a že chudina v něm pravého otce má, který svým synům žádný peníz nevyplácí, aby ti na cestu zkázy uvedeni nebyli a věčnému zatracení unikli. On mnohá a rozličná jména pro svůj ctnostný život sobě zasloužil a tajným radou a komořím jmín jest a rytířem Řádu železné koruny a nějakým komandérem Královského uherského řádu svatého Štěpána i vyslancem zemským, což jej činí nejslavnějšího a Bohu i lidem nejvzáctějšího.

Jsa předsedou sněmu zemského opatřen jest od Boha tou milostí, že sedě spí a to s tak velikou opatrností, že toho poznati nemohou a teprve vnuknutím Božím vedeni po skončeném zasedání s nemalou uctivostí ho vzbudí, neboť on Otec náš jest, jehož my máme poslouchati a bez jeho dovolení ani nohou z místa se hnouti.

Neb jeho řeč jest libá a upřímně mluví-li česky, tu darem jazyků i německá slova v jeho řeč přicházejí, neb on více mluví jazykem švábským, maje od Pána Boha k tomu nadání a jsa šlechticem českým.

Pro tuto snaživost horlivou od dobrých Čechů jest velice milován a nejvyšší úřady s laskavostí zastává a pro svou učenost podepsati se neuměje, všechny své záležitosti svému tajemníkovi předává.

My pro ty tak veliké milosti Ferdinandu princi Lobkovicovi prokázané hleďme sobě tohoto muže slovutného vysoce vážiti, jej ctíti, ho za přímluvu prositi, aby nás svou milostí tak naplniti ráčil, abychom mu s velikou horlivostí sloužili a v jeho službě tak dlouho trvali, dokud bychom pro svou trpělivost věčné koruny neobdrželi.