Cikán archaeologem

[Dialogy psány jsou v nářečí spišském]

 

Byla to radost mezi cikány v lubicích, když starý cikán Dzurica vrátil se večer s velikou láhví pálenky, chodil od cikána k cikánovi, dával jim připíjet a křičel:

„Pijte, dobré nám budze, ej pri šám bôh!“

„A kde ši ty vzal penězi na tu dobrotu,“ ozval se ze skupiny cikánů silný chlap.

„Tak to tak,“ počal vypravovati Dzurica: „Išel šom tým chodníkom, čo ša idě do húry [do lesa], reku trochu drva narúbac [narubat], šak reku, hej uvidzim; tak iděm a tu velkomožný pán farář aj dvaja, tri pánóv naprotiv. Ej veru šom ša zlakol, šeci ku mně. Čo, úfám, nič dobrého něbudze, páni sú páni. Bérem ša nazad. A tu křičí pan farář: ,Čuješ [slyšíš], Dzurica, sem id, volačo cebě poviem!’ Tak šem išel. A tu jedon pán dá mi do ruky peněži [peníze] a vraví: ,Ty sluhaj, vieš čo, my sbíráme také črepy, kusky harencóv, čo ša naidzí v húre, aj keď sú v poli, čo sa vyorá. To popolnice, staré nádoby, vo ktorých popol z ludí. Vieš ty čo, more, keď naidzeš ty také staré črepy, idz do fary a dostaneš ty za každý kúsek peněži.’ To reku uvidzim, keď naidzem, donešem. A ten pán eště ukázal mi také kústičky, zo starých črepov a tam boly šamé čárky na tom.

,Keď vravil pan farář, ,ci přineseš také kúštičky, kde sú čárky, dva razy ci žaplačim. Aj keď všeci prinešece. Len to vrav [mluv] všem cigánom‘.“

Domluvil starý Cikán Dzurica, napil se z láhve a zase kolem dokola pili cikáni a Dzurica pozdě do noci vykládal a dával své rodině informace, jak mají hledat, co mají hledat, zejména ty kousky s čárkami, za které se dvojnásobně zaplatí.

Ještě pozdě v noci radili se cikáni a mluvili o starých čerepách, nádobách, v nichž prý pohřbívali, jak pravil Dzuricovi pan farář, popel z lidí.

Pak se pilo a zpívalo.

*

Druhého dne k večeru stála celá kolonie cikánská před farní budovou v Lubicích a starý Dzurica chodil s objemným pytlem nerozhodně kolem dveří farských.

Konečně si dodal odvahy a vstoupil do fary a již klepal nesměle na dveře obydlí pana faráře. Vstoupil, políbil ruku panu faráři a všem pánům, sedícím kolem stolu, a beze slova počal vytahovat z pytle kousky popelnic, které kladl na stůl.

„Pánové, samé ornamenty,“ pravil latinsky pan farář ke svým hostům.
A vskutku. Na každém nacházela se ozdoba, buď na způsob podélných tahů, přímých, neb na způsob spirály.

„Kdes to našel,“ optal se po chvíli cikána, který se zbožnou horlivostí vytahoval stále nové a nové kousky popelnic s novými a novými ornamenty.

„Tam v húre na takom bréžku [vršku] ceško sa idě. Tak šem išel s rodzinú, aj to šme našli, prosím poníženě, vela [mnoho] šme sa zunovali [unavili].“

„Tu máš a rozděl sa s rodzinú a idťe tam eště,“ pravil pan farář, vytahuje z kapsy peněženku. Cikán se vřelými díky zmizel.

Pak bylo v krčmě veselo. Cikáni pili, zpívali, tancovali, až všichni psi v dědině štěkali o překot.

Zatím vedl se na faře živý hovor o přinesených kouscích popelnic s ornamenty. Všichni páni shodovali se v tom, že ozdoby na popelnicích mají zcela nový ráz.
Pan profesor z Levoče tvrdil, že sice viděl v Pešti v museu podobné popelnice, které prý pocházejí bezpochyby z hrobů prehistorických, náležejících kmenům uralsko-čudským, naproti tomu pan profesor z Košic určitě se vyjádřil, že ornamenty na oněch liší se zcela od přinesených, nejen co do bohatosti, ale i co do provedení. Jak asi ty ozdoby mohly povstat? Buď tlačením a pak vypálením, neb napřed vypalovali, a pak teprve ryli.
Jaké to byly asi nástroje?
Právě vykládal pan profesor z Levoče, že na peruánských popelnicích nacházejí se podobné ozdoby, a kdo ví, k jakým kombinacím a k jakým archeologickým výslednicím byl by snad došel a k jakým archeologickým novým poznatkům, když tu strhl se venku před farou ohromný křik a vtom již otevřely se dvéře a mezi překvapené archeology vpadl opilý cikán Dzurica.

„Prošim, pán velkomožný,“ pravil trhaně s usedavým pláčem, „já šom žabudol [zapomněl] vravič [říci], že šom dva nože polámal, tak by šom uctivě pýtal, aj za ty nože, všetko už šom přepil a šom eště smädný [žíznivý].“
„Aké nože,“ vyrazil ze sebe překvapený pan farář.

„Ej či šom ty čárky robil na tých črepoch,“ plačky pronášel Dzurica, „to šom šecko ryl a ty črepy, to sú z pobitých harencóv [hrnců], čo máme tam za humnami; a dva som nože polámal, uctivě pýtám ...“
Té noci se asi pánům archeologům zdálo o samých popelnicích, s dosud neznámými, novými typy ozdob, které vlastně cikán Dzurica prakticky vyráběl rytím ve starých, rozbitých hrncích cikánské kolonie ...

Ale pan farář jmenoval od té doby cikána Dzuricu archeologem.
 

Ve spisech II (1955) je archaeolog→archeolog